Jak jsme MDM spočítali?

 

V rámci série expertních kulatých stolů jsme definovali osm kategorií běžných výdajů, pro které jsme stanovili minimální standard, na který by měl člověk s Minimální důstojnou mzdou dosáhnout. Následně jsme pro každou z těchto kategorií na základě dostupných zdrojů vyčíslili, jakou částku musí domácnost vydělat, aby na tento standard dosáhla.

Ve výpočtu jsme vycházeli z principu, že datové zdroje pro výpočet jednotlivých položek musí být: transparentní * veřejně dostupné * aktualizovatelné * nezávislé

Celkový součet pro jednotlivé níže uvedené položky dává čistou částku, která byla následně přepočítána na hrubou mzdu. Do přepočtu jsou zahrnuty sociální a zdravotní odvody, sleva na poplatníka a daňové bonusy na děti.

 

Jednotlivec nebo domácnost?

Minimální důstojná mzda by měla pokrýt kromě života pracujících alespoň jeden “závazek“. V kalkulaci je to počítáno jako péče o jedno dítě, může ale jít i o starší, nemocné rodiče, souběh péče o dítě a rodiče, nemoc partnera apod.

Tyto náklady obvykle nejsou stejné během celého života. Jsou období, kdy jsou nižší (např. období před založením rodiny), a kdy naopak mohou stoupat (souběh péče o děti s péčí o stárnoucí rodiče). Důstojnost zde spočívá v tom být schopen je ze mzdy pokrýt, kdykoli se i nečekaně objeví, či se na jejich příchod finančně připravovat.

 
 

Potraviny

Jde o výdaje za nákup potravin podle výživových doporučení. Dospělý pracující by měl mít kromě toho možnost stravování (obědů) v závodních nebo veřejných restauracích.

0 Kč měsíčně
0 Kč v Praze

Potravinový koš vychází z doporučení české Společnosti pro výživu, která se v redukované podobě používají pro výpočet sociálních dávek a vychází z potravinového koše doporučeného Společností pro výživu středoevropských zemí pro země DACH (Německo, Rakousko, Švýcarsko). Doporučení zahrnuje kávu nebo alkohol, nikoliv ale tabák.

Ceny jednotlivých potravin jsou stanoveny jako průměrné spotřebitelské ceny potravin podle ČSÚ doplněné o údaje z internetových obchodů. Dále bylo počítáno, že 21 z jídel bude dospělý jedinec konzumovat mimo domov. Náklady na tyto porce jsou proto navýšeny na základě informací o cenách obědových menu.

 

Bydlení

Zahrnuje náklady za nájemné v bytě o přiměřené ploše včetně služeb a energií. Dvě částky reflektují rozdíly v cenách bydlení v Praze a ostatních městech v ČR. Pro plátce hypoték či vlastníky se počítá s totožnými měsíčními náklady.

0 Kč měsíčně
0 Kč v Praze

Metodologie vychází z normativů na bydlení používaných MPSV pro výpočet dávek na bydlení. Normativy rozlišují výši nájmu podle velikosti domácnosti a obce. Normativy se rozdělují na základě nájemní smlouvy a v družstevních bytech či bytech vlastníků – pro jejich rozdělení vycházíme z dat Eurostatu, přičemž v případě vlastníků s hypotékou uvažujeme náklady na bydlení shodné s nájemními. Vzhledem k tomu, že normativy na bydlení rozlišují dle počtu osob v domácnosti a velikosti obce, využíváme dat Sčítání lidu, bytů a domů k odhadu průměrné částky. Normativy na bydlení z předcházejícího roku (bez energetického příplatku) upravujeme o inflaci, samotný energetický příplatek zachováváme v nezměněné výši, takže s postupnou normalizací cen energií bude i jeho význam klesat.

 

Oblečení a obuv

Jde o výdaje na oblečení a obuv.

0 Kč měsíčně

Vzhledem k nedostupnosti jiných dat vycházíme z mediánových výdajů pracujících domácností dle Českého statistického ústavu (Statistiky rodinných účtů).

Nemělo by jít o zásadní zkreslení, ve statistikách výdaje na odívání za osobu s rostoucím příjmem domácnosti příliš nenarůstají (výjimkou je 20 % domácností s nejvyššími příjmy).

 

 

 

 

.

 

Doprava

Zahrnuje náklady spojené s dojížďkou za prací, do školy a k obstarání běžných potřeb (nákupy, lékař) a výdaje na pořízení a provoz dopravních prostředků (automobil, motocykl, jízdní kolo).

0 Kč měsíčně

Vzhledem k nedostupnosti jiných dat vycházíme z mediánových výdajů pracujících domácností dle Českého statistického ústavu (Statistiky rodinných účtů).

Čísla neodráží vyšší výdaje v menších obcích, odkud lidé více dojíždějí za prací i službami. Náklady na dopravu mimo velká města také zvyšuje nižší míra integrace mezi jednotlivými dopravci a celkově vyšší ceny předplacených jízdenek.

 

Telekomunikace

Jde o výdaje za mobilní tarif, pevné připojení k internetu a koncesionářské poplatky.

0 Kč měsíčně

Počítá se s levnou variantou mobilního tarifu s internetem pro dospělého, předplacenou kartou pro dítě a pevným připojením k internetu. Výdaje byly spočítány podle aktuální nabídky mobilních operátorů a poskytovatelů internetu. Dále se počítá s koncesionářskými poplatky za veřejnoprávní média.

 

Zdraví a hygiena

Jedná se o výdaje za hygienické potřeby a náklady spojené se zdravím.

0 Kč měsíčně

Náklady na zdraví a hygienické potřeby vychází z důvodu absence jiných dat z mediánových výdajů pracujících domácností dle Českého statistického ústavu (Statistiky rodinných účtů).

 

Volný čas a vzdělávání

Zahrnuje náklady na průběžné vzdělávání, volnočasové aktivity (kulturní akce, sport, dětský kroužek…) a tuzemskou dovolenou.

0 Kč měsíčně

Částka zahrnuje pro dospělého náklady na kulturní nebo společenskou akci 1-2x za měsíc (kino, koncert, výlet, divadlo aj.) a 2-3 hodiny sportu za měsíc.

Pro dítě se počítá se školní družinou a/nebo 1 kroužkem v DDM (10 měsíců/rok), 1 týdnem letního tábora (každý rok) a se školním zájezdem (2x v průběhu 3 let), a doučováním (1 hodinu/měsíc).

Co se dovolené týče, byla zvolena střední délka expertních doporučení, 11 dní, a dovolená tuzemská.

U dospělého se dále počítá se vzděláváním v rozsahu 3 měsíce kurzu (4 hodiny/měsíc) v rámci jednoho roku.

U všech těchto položek jsou náklady odhadnuté dle cen průměrného standardu z veřejně dostupných dat poskytovatelů služeb.

 

Úspory

Jde o poměrnou část měsíčního příjmu odloženou stranou pro případ nečekaných výdajů nebo výpadků příjmu, o úspory na důchod a platbu dalších pojištění.

0 Kč měsíčně

Počítá se s celkem 12% měsíční mzdy (průměru částky pro Prahu a zbytek Česka).

Z toho jde o úspory ve výši 5% na jednorázové a nečekané výdaje, zejména na:

– nákup a obnovu tzv. bílých elektrospotřebičů (lednice, pračka, aj.), počítačů a další elektroniky;
– vybavení domácnosti a věci osobní potřeby (nábytek, nádobí, nářadí, domácí textil, kočárky apod.);
– jednorázové náklady na zdravotní péči a pomůcky (brýle, zubařské zákroky, nepovinné očkování aj.);
– správní výdaje a právní služby;

– rezervu pro případ nemoci;

a úspory ve výši 7% na důchodové spoření a další pojištění. Toto je nižší než expertní doporučení (10 % měsíční mzdy jen na penzi), ale blíže reálným výdajům v dalších zemích OECD.

 

Minimální důstojná mzda © 2024 od Platformy pro Minimální důstojnou mzdu je licencována pod CC BY-NC 4.0  | Poskytovatel webu NaZemi.cz  |  kód a ilustrace Aneta Camova a Jakub Hanuš